Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інноваційне управління собівартістю біомаси на основі обліку та аналізу виробничих витрат агродіяльності

ЗеновійМихайло Задорожний1 , Володимир Муравський1 , Юлія Біла1,, Уляна Івасечко1
  1. Західноукраїнський національний університет, Україна

     * Corresponding author

Received: 20 May 2023

Revised: 13 September 2023

Accepted: 10 December 2023

Abstract

Новітні напрями екологічної та економічної поведінки підприємств агросфери передбачають повне використання побічної продукції, якою є біомаса. Ідентифіковано основні статті калькулювання собівартості біомаси (на прикладі тюкованої кукурудзи), якими є: вартість відходів кукурудзи в полі, вартість шпагату для формування тюків, витрати на паливо-мастильні матеріали, витрати на заробітну плату та відрахування на соціальні заходи, витрати на функціонування та амортизацію агротехніки та інші виробничі і логістичні витрати. На основі дослідження структури виробничих витрат, з яких формується собівартість біомаси, виявлено, що основну частку становлять витрати на оплату праці. З метою комплексної оптимізації операційних витрат агродіяльності доведено необхідність запровадження інноваційної системи управління собівартістю біомаси на основі автоматизованого обліку й аналізу з використанням технологій глобального позиціонування, аеровізуального моніторингу з допомогою дронів, Інтернету речей. Запропоновано використовувати технології збору та обробки облікової інформації про агродіяльінсть для формування інформаційних масивів щодо: планового обсягу зібраного урожаю, заробітної плати операційного персоналу, витрат паливо-мастильних матеріалів, амортизації обладнання та необхідності поточного ремонту агротехніки, а також додаткових експлуатаційних і транспортних витрат. Розроблено інноваційну аналітичну модель дослідження впливу умов агродіяльності (обсяг заготівлі, середня зарплата виробничого працівника, відстань від полів до місця складування чи переробки, рівень організації логістики, якість агропродукції, рівень використання новітніх агротехнологій та агротехніки) на виробничі витрати, що є підґрунтям для оперативного та предективного інноваційного управління собівартістю біомаси. Інноваційність моделі полягає у використанні лінгвістичних змінних, тобто чинників, що не мають кількісного вираження, але можуть бути економічно оцінені. Для практичної імплементації інноваційної системи управління собівартістю біомаси запропоновано використовувати сформовану інформаційну схему, яка включає усі інформаційні компоненти, на основі яких менеджерам розробляються і пропонуються найбільш оптимальні управлінські рішення для мінімізації собівартості біомаси. Необхідність відображення обліково-аналітичної інформації про вартість біомаси в інтегрованій звітності (звітності сталого розвитку) з метою інформування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів щодо формування і використання альтернативних джерел енергії визначає перспективність подальших наукових досліджень у цій сфері.

Keywords: інноваційне управління; собівартість біомаси; агродіяльність; облік; аналіз; операційні витрати.

How to Cite: Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V., Bila, Yu., & Ivasechko, U. (2023). Innovative Management of Biomass Cost Value Based on Accounting and Analysis of Production Costs of Agricultural Activities. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 99–111. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-07

Abstract Views

PDF Downloads

References

Brych, V., Borysiak, O., Halysh, N., Liakhovych, G., Kupchak, V., & Vakun, O. (2023). Impact of international climate policy on the supply management of enterprises producing green energy. Lecture Notes in Networks and Systems, 485, 649–661. [Google Scholar] [CrossRef]

Borysiak, O., & Brych,V. (2022). Post-COVID-19 Revitalization and Prospects for Climate Neutral Energy Security Technologies. Problemy Ekorozwoju, 17(2), 31-38. [Google Scholar]

Dangprok, B., Tippayawong, K. Y., & Tippayawong, N. (2022). Potential use of various biomass sources for operating cost reduction in a power plant in Southern Thailand. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2681, No. 1). AIP Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]

Dangprok, B., Tippayawong, K. Y., & Tippayawong, N. (2023). Development of a cost optimization model for power generation from agricultural residual biomass in Thailand. Energy Reports, 9, 55-62. [Google Scholar] [CrossRef]

Desyatnyuk, O., Muravskyi, V., & Shevchuk, O. (2021). Accounting Automation in Agroindustrial Enterprises Using Drones (UAVs). In 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (pp. 337-341). IEEE. [Google Scholar] [CrossRef]

Domingues, J. P., Pelletier, C., & Brunelle, T. (2022). Cost of ligno-cellulosic biomass production for bioenergy: A review in 45 countries. Biomass and Bioenergy165, 106583. [Google Scholar] [CrossRef]

Eurostat. (2022). Share of energy from renewable sources. [Link]

Fang, Y., Li, X., Ascher, S., Li, Y., Dai, L., Ruan, R., & You, S. (2023). Life cycle assessment and cost benefit analysis of concentrated solar thermal gasification of biomass for continuous electricity generation. Energy284, 128709. [Google Scholar][CrossRef]

Giakoumatos, S. D. V., & Kopsidas, O. N. (2022, December). Biomass as adsorbent–A depollution cost effective material in a promising market. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1123, No. 1, p. 012070). IOP Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]

Internal reporting. (2022a). Technologies of harvesting corn and corn residues (in bales). [Link]

Internal reporting. 2022b. Cost of rectangular bales of corn. [Link]

IPCC. (2023). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. Geneva, Switzerland, 1-34. [Link]

IRENA. (2023a). Renewable energy statistics, International Renewable Energy Agency. Abu Dhab. [Link]

IRENA. (2023b). World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway, Volume 1, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. [Link]

Kousar, S., Sangi, N. M., Kausar, N., Agarwal, P., Ozbilge, E., & Bulut, A. (2023). Optimizing transportation cost for biomass supply chain. Thermal Science, 27 (1), 245-251. [Google Scholar] [CrossRef]

Muravskyi, V., Zadorozhnyi, Z.-M., Lytvynenko, V., Yurchenko, O., & Koshchynets, M. (2022). Comprehensive use of 6G cellular technology accounting activity costs and cyber security. Independent Journal of Management & Production (Special Edition ISE, S&P),13(3), 107-122. [Google Scholar] [CrossRef]

Nunes, L. J., & Silva, S. (2023). Optimization of the Residual Biomass Supply Chain: Process Characterization and Cost Analysis. Logistics, 7(3), 48. [Google Scholar] [CrossRef]

Olba-Zięty, E., Zięty, J. J., & Stolarski, M. J. (2023). External Environmental Costs of Solid Biomass Production against the Legal and Political Background in Europe. Energies, 16 (10), 4200. [Google Scholar] [CrossRef]

Silva, A. K. L. F., de Araújo, K. S., Pinheiro, I. O., & de Souza, R. B. (2023). Optimizing the production of wheat beer by recycling the yeast biomass: perspective for cost reduction with quality maintenance. Food Science and Technology43. [Google Scholar] [CrossRef]

UABIO. (2022). AgroBioHeat Guide «Maize residues to Energy». [Link]

USDA. (2023). Report of World Agricultural Production. [Link]

Villaseñor-Derbez, J. C., Fulton, S., Hernández-Velasco, A., & Amador-Castro, I. G. (2023). Biomass accrual benefits of community-based marine protected areas outweigh their operational costs. Frontiers in Marine Science. [Google Scholar] [CrossRef]

Worlddata. (2023). Average income around the world. [Link]

Zadorozhnyi, Z.-M., Sudyn, Y. & Muravskyi V. (2018). Goodwill Assessment in Enterprise Management: Innovative Approaches Using Computer and Communication Technologies. Marketing and Management of Innovations, 4, 43-53. [Google Scholar][CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue