Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інструкція для авторів

Перед подачею рукопису Редакційний офіс наполегливо рекомендуємо авторам:

Перед поданням рукопису ми рекомендуємо авторам перевірити статтю на її відповідність всім вимогам журналу.

“Marketing and Management of Innovations” до розгляду приймає такі типи статей: дослідницькі статті/теоретичні статті/оглядові статті.

 • Дослідницькі статті, як правило, є оригінальними дослідженнями, які містять гіпотезу (якщо така була), огляд літератури, методологію, висновки, результати та рекомендації.
 • Теоретичні статті містять основні теоретичні висновки щодо певної теми. Теоретичні статті складаються з анотації, вступу, теоретичної частини, результатів, обговорення та висновків.
 • Оглядові статті підсумовують дослідження з певної теми без представлення нових емпіричних результатів. Оглядові статті містять критичний і конструктивний аналіз існуючої опублікованої літератури в галузі.

Файли статей слід відправляти на електронну адресу mmi@fem.sumdu.edu.ua

Основні вимоги:

Marketing and Management of Innovations дотримується вимог та принципів APA Style Journal Article Reporting Standards (APA Style JARS).

Статті повинні мати обсяг не менше 20 000 символів. Всі матеріали повинні бути форматовані наступним чином: шрифт – 11 Times New Roman; одинарний міжрядковий інтервал; без номерів сторінок та розривів сторінок.

При поданні статті для розгляду рекомендовано поділити її на кілька окремих файлів:

 1. Титульна сторінка, що містить назву статті, анотацію, авторські дані 
 2. Основний текст статті без зазначення авторських даних
 3. Додаткові матеріали (графічні ілюстрації та формули у форматах, які можна редагувати, наприклад, Excel).
 4. Авторську згоду. Усі співавтори зобов’язані підтвердити прийняття останньої версії статті вАвторській угоді.
 5. Супровідний лист. Він повинен бути коротким, але інформативним, висвітлюючи значущість статті та оригінальність дослідження. Автори повинні чітко описати як рукопис відповідає Меті та тематиці журналу. Супровідний лист містить такі заяви:
   • Confirmation of Exclusive Submission: “We affirm that the manuscript and its content, in whole or in part, are not presently under consideration or published in any other journal.”
   • Author Agreement: “All authors have reviewed and approved the manuscript for submission to Marketing and Management of Innovations

ФАЙЛ 1: ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Структура та основні елементи:

 • Назва статті. Назва статті повинна складатися не більше ніж з десяти слів. Назва повинна відображати сутність дослідження.
 • Відомості про авторів
  • ПІБ усіх авторів статті.
  • Місце роботи/навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
  • Посади всіх авторів статті.
  • Наукові ступені всіх авторів статті.
  • Вчені звання всіх авторів статті.
  • Робоча адреса автора для переписки.
  • Робочий телефон відповідального автора.
  • Адреса для листування.
  • Контактний номер.
  • Електронна пошта автора для переписки.
  • ORCID всіх авторів статті (зареєструватися можна тут: https://orcid.org/)

Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити ідентифікувати та систематизуватинауковий доробок вченого. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для синхронізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

 • Анотація. Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

 • Ключові слова. Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.
 • Перелік абревіатур (за необхідності). Якщо в статті є абревіатури, їх визначення повинно бути дано в тексті на першій сторінуі. Список абревіатур слід подавати в алфавітному порядку.

ФАЙЛ 2: ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

 • Вступ. У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.
 • Огляд літератури. В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.
 • Методологія та методи дослідження (для дослідницьких статтях). У цьому розділі наводиться короткий огляд методологічного інструментарію дослідження для перевірки визначених гіпотез, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження. У цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричну основу дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, вибірка, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо. Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.
 • Результати. В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та послідовно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.
 • Висновки, обговорення та рекомендації. Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.
 • Подяка та інформація щодо фінансування дослідження. В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми). Якщо фінансування немає, потрібно написати фразу: “There is no funding for this research”.
 • Внесок авторів. При поданні статті до журналу автор-кореспондент повинен визначити роль кожного автора. Будь ласка, ознайомтеся внеском окремого автора згідно з CRediT – Contributor Roles Taxonomy. Автори беруть на себе спільну відповідальність за розподіл ролей і повинні підтвердити призначені ролі та у Супровідному листі. Внесок кожного автора буде визначено в статті у розділі Author Contributions. Приклад:

conceptualization, X.X. and Y.Y.; methodology, X.X.; software, X.X.; validation, X.X., Y.Y. and Z.Z.; formal analysis, X.X.; investigation, X.X.; resources, X.X.; data curation, X.X.; writing-original draft preparation, X.X.; writing-review and editing, X.X.; visualization, X.X.; supervision, X.X.; project administration, X.X.; funding acquisition, Y.Y

 • X.Y. ініціали автора. Імʼя та Прізвище – F.L.

Система CRediT забезпечує прозорість та належне визначення внесків у публікацію. Вона визначає ролі учасників таким чином:

 1. Conceptualisation: Contributing to the formulation of the research idea, study design, or hypothesis.
 2. Data curation: Collecting, assembling, and organizing data for the research.
 3. Formal analysis: Conducting statistical or computational analysis of the data.
 4. Funding acquisition: Acquiring financial support or resources for the research study.
 5. Investigation: Being directly involved in the research process, carrying out experiments, observations, or data collection.
 6. Methodology: Contributing to the development of the study methodology, protocols, or procedures.
 7. Project administration: Overseeing and managing the research project, including budgeting, coordination, and organization.
 8. Resources: Providing necessary materials, tools, or software for the research study.
 9. Software: Developing or writing computer programs, software, or codes used in the research study.
 10. Supervision: Providing guidance, mentorship, and supervision throughout the research process.
 11. Validation: Verifying the accuracy, integrity, and validity of the research findings.
 12. Visualisation: Creating visual representations of the data, such as charts, graphs, or images.
 13. Writing – original draft: Writing – original draft: Contributing to the initial writing of the manuscript, including drafting sections or writing specific parts.
 14. Writing – review & editing: Writing – review and editing: Reviewing, editing, and providing critical feedback on the manuscript.
 • Конфлікт інтересів: вкажіть конфлікт інтересів або напишіть «Authors declare no conflict of interest». Автори повинні визначити будь-які особисті обставини чи інтереси, які можуть вплинути на представлення чи інтерпретацію результатів дослідження. Крім того, необхідним є зазначення ролі спонсора у здійсненні дослідження, зборі, аналізі чи інтерпретації даних, або в рішенні щодо оприлюднення результатів.
 • Заява про доступність даних: надайте детальну інформацію про джерела даних для дослідження, і посилання на загальнодоступні архівні дані, проаналізовані під час дослідження. Якщо дослідження не використовує жодних даних, ви можете додати тут « Not applicable».
 • Заява про інформовану згоду: дослідницька стаття, яка представляє дослідження за участю людей, повинна містити цю заяву. Ви повинні додати «Informed consent was obtained from all subjects involved in the study». АБО « The patient’s consent was denied for a REASON (please give a detailed justification)». Для досліджень без участі людини вказуйте «Not applicable».
 • Цитування та список літератури. Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:
  • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);
  • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;
  • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття

Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C., Author D.D. (2005). Title of article. Title of Journal, Vol. (Issue.), 49-53. DOI

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. https://www.psych.org/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

 • Додатки. Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).
 • Рисунки. Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується під рисунком, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.
 • Таблиці. Таблиці повинні бути подані окремим файлом до головної частини статті. Шрифт тексту таблиць – Times New Roman 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.
 • Формули. Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.
 • Мова. Усі статті публікуються англійською мовою.

Інклюзивна мова визнає різноманітність, демонструє повагу до кожного, усвідомлює індивідуальні відмінності та сприяє рівним можливостям. Вміст має бути всеохоплюючим і не повинен вказувати, що одна особа краща за іншу залежно від віку, статі, раси, етнічного походження, культури, сексуальної орієнтації, вади чи стану здоров’я. Автори також не повинні робити припущення щодо вірувань чи переконань будь-якого читача. Автори повинні уникати використання сленгу, посилань на домінуючу культуру, упередженості, стереотипів та/або культурних припущень. Статті повинні бути написані гендерно нейтральною мовою, використовуючи іменники у множині («клініцисти, пацієнти/клієнти») за замовчуванням і уникаючи використання «він, вона» або «він/вона», коли це можливо. У статтях не бажано використовувати дескриптори, які стосуються віку, статі людини (крім випадків, коли це необхідно для дослідження), раси, етнічного походження, культури, сексуальної орієнтації або стану фізичного чи психічного здоров’я, якщо вони не є дійсними та доречними. Ці правила не мають на меті бути вичерпними чи остаточними, а радше слугувати точкою відліку для визначення прийнятної мови.

ФАЙЛ 3: ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Цей файл повинен містити всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).

Поради щодо підготовки статей:

Підготовлена стаття повинна містити оригінальні ідеї та опис їх значущість для розвитку знань. Крім того, стаття повинна бути підготовленою відповідно  до Інструкції для Авторів, структурованою та послідовною. У статті повинні бути вірно вказані посилання, цитати та список використаних джерел. Стаття може бути відхилена з різних причин, які зазвичай класифікуються як змістовні та технічні. Змістовні причини стосуються питань, що вимагають додаткових досліджень, таких як додаткові експерименти чи аналіз. Зазвичай серед суттєвих причин відхилення статті можуть бути:

 • Неповнота даних, що може бути через обмежений обсяг вибірки, відсутність чи непослідовність даних.
 • Низька якість аналізу може проявлятися в невірному використанні статистичних тестів або повному відсутності статистичного аналізу.
 • Вибір неревантного методологічного інструментарію для тестування гіпотез дослідження, або використання застарілих підходів, що призводить до отримання викривлених та недостовірних результатів.
 • Відсутність наукової обґрунтованість гіпотез дослідження, а проведене дослідження не відповідає заявленим меті та цілям.
 • Викривлені висновки на основі отриманих даних.

Щоб уникнути відхилення на суттєвих підставах, автори повинні приділяти достатньо часу дослідженню, ретельно обирати актуальну проблему, формулювати чіткі гіпотези та проводити комплексний аналіз.

Подача статті включає такі етапи:

 1. Подання статті та супровідних матеріалів на розгляд на електронну адресу mmi@fem.sumdu.edu.ua. Відповідальність за надсилання повного тексту статті лежить на авторах, які повиненні відправити статтю та супровідні матеріали на електронну адресу mmi@fem.sumdu.edu.ua. Технічний та Відповідальний редактори, перевіряють статтю на відповідності тематиці журналу та вимогам до неї. Редактори повинні повідомити авторівпро результати розгляду не пізніше ніж за тиждень. Автор, який відповідальний за комунікацію повинен забезпечити підтвердження того, що всі вказані співавтори схвалили остаточну версію статті та погодились на її подання для публікації. Подання статті для публікації в журналі передбачає однозначне затвердження всіма авторами (співавторами) її публікації, які брали активну участь у дослідженні та/або підготовці статті. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори повинні надати реальні контактні дані. Автор, який відповідальний за комунікацію повністю несе відповідальність за етичні аспекти та оригінальність змісту статті, виступаючи основним контактною особою у разі будь-яких суперечок чи запитань до, чи після публікації. Автори (співавтори), які подають статтю для публікації, повинні повністю враховувати вимоги Журналу щодо змісту та якості подання статті. Подача статті свідчить про те, що ця стаття раніше не була опублікована та не розглядалася для публікації в інших журналах. Видавець не несе юридичної відповідальності за будь-які претензії.
 2. Перевірка статті на рівень запозичень. Подані матеріали перевіряються на автентичність за допомогою програмних продуктів StrikePlagiarism та iThenticate для виявлення випадків запозичень у тексті. Відповідальний редактор повідомляє результати цієї перевірки авторам протягом одного тижня.
 3. Згода авторів. Авторам буде наданий бланк згоди для заповнення. Кожен автор повинен підписати цю угоду. Авторська згода підтверджує, що вміст рукопису не був опублікований раніше і не подавався на публікацію в інший журнал, а також усі співавтори не мають зауважень щодо останньої версії статті.
 4.  Рецензування статті. Два рецензенти отримують статтю для подвійного сліпого рецензування. Рецензент та автор залишаються анонімними, що гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензії надсилаються рецензентам залежно від області їхніх наукових інтересів. Рецензенти надають одну із таких рекомендацій: 1) прийняти статтю для друку в її оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає невеликих виправлень, рекомендації щодо яких вказані у звіті рецензента; 3) потрібна суттєва перероблення змісту статті, рекомендації щодо поліпшення матеріалу вказані у звіті рецензента; 4) відхилити статтю на підставі, зазначеної у звітірецензента. Звіти рецензентів з коментарями та рекомендаціями надсилаються відповідному автору електронною поштою. Процес рецензування статті триває до 3 місяців.
 5. Прийняття до публікації. У разі рекомендацій щодо конкретних виправлень статті під час рецензії, автор, який відповідальний за комунікацію повинен подати доопрацьовану статтю, супровідний файлом з відповідями на коментарі рецензентів, який повинен містити пояснення на всі коментарі рецензентів. Редколегіяприймає остаточне рішення щодо публікації статті.
 6. Підготовка до публікації. Технічний редактор ретельно перевіряє всі прийняті до публікації статті на стилістичні та мовні помилки. У разі необхідності Відповідальний редактор вирішує всі питання з автором електронною поштою. Автору, який відповідальний за комунікацію відправляється переглянута версія статті для ознайомлення та схвалення. У разі необхідності вони вносять відповідні виправлення та подають остаточну версію статті в Редколегію. Суттєві зміни в статті, такі як введення нових результатів, виправлення значень, зміни у назві та авторстві, дозволяються лише за згодою Головного редактора.
 7. Публікація в відкритому доступі. Остаточна версія статті буде опублікована на веб-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідні автори будуть проінформовані про це електронною поштою.
 8. Друкування, розповсюдження та промоція. Друковані копії журналу відправляються до бібліотек, а онлайн-версія до баз даних. Для замовлення друкованих примірників журналу слід звертатися до Редакційного офісу.